adatkezelési nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

– Az adatkezelő neve, címe, elérhetősége:

Berki Judit, e-mail: info@berkijudit.hu, 0620 3111 394 (e-mailben pontos lakcímet küld)

 

– a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során kezelt személyes adatok: név, telefonszám, lakcím, e-mailcím, születési dátum, foglalkozás.
– az adatkezelés célja:

Az adatkezelés meghatározott célokból – oktatás, tájékoztatás, adminisztráció – és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Minden személyes és egyéb adatot az adatkezelési irányelveknek megfelelően kezelünk, azt harmadik félnek előzetes hozzájárulás nélkül nem adunk ki. Az adatkezelés jogalapja: személyes illetve online felületen kifejezett hozzájárulás.

 

– az érintettek köre:

Mindenki, aki a honlapon feliratkozik a hírlevélre, e-mailt ír, személyesen tanácsadás miatt felkeres.

– az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye:

Adatkezeléssel megbízott munkavállaló, számítástechnikai szakember, postai kézbesítő.

 

– az adatkezelés időtartama:

Min.8 évig tároljuk az adatokat, e-mailben vagy postai úton érkező kérésre töröljük (info@berkijudit.hu).

 

– a megadott adatok megtekintése, módosítása vagy törölése:

Ennek módja: az info@berkijudit.hu e-mailcímre történő e-mail küldésével lehetséges.
– megrendeléskor adatai módosítása vagy törlése:
Ennek módja: az info@berkijudit.hu e-mailcímre történő e-mail küldésével lehetséges kérvényezni az adatok bármilyen módosítását.

 

– válaszidő az adatok megváltoztatásával vagy törlésével kapcsolatos kérésekre:

Az adatkezelő a részére e-mailben/postai úton feltett, erre irányuló kérdéseket 15 munkanapon belül megválaszolja. Az adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt Adatvédelmi szabályzatból tájékozódhat.

– az adatvédelemmel kapcsolatos további jogok részletezve:

 1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Erről többet ide kattintva olvashat: adathordozhatóság.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

 

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

(Utolsó változtatás: 2019.09.19.)